skenitde

Vytlačiť

Kde je Slovensko?

Stupavsky - snemovna page-0001Dřevo - strategická surovina českého průmyslu - s týmto príspevkom vystúpil 14.11.2019 pán Stupavský, predseda Klastru Česká peleta v Poslaneckej snemovni Parlamentu Českej republiky. Za účasti ministrov a poslancov z hospodárskych, lesných a podnikateľských výborov hájil dôležitosť drevných biopalív a spaľovacích zdrojov na biomasu pre české domácnosti. Česká republika, rovnako ako Slovensko a ostatné Európske štáty, sa podpisom Parížskej dohody zaviazali vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia, čo by významne znížilo riziká a dôsledky zmeny klímy. Inej cesty niet. 

Hodnotenie-ECF 1V júni 2019 SR dostala hodnotiacu správu Európskej komisie, ktorá pripomienkuje Návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska na obdobie 2021 – 2030. V správe Európska komisia odporúča Slovensku okrem iného "Poskytnúť ďalšie podrobnosti o konkrétnych opatreniach na zabezpečenie udržateľnosti dodávok a využitia biomasy v energetike vzhľadom na významný podiel biomasy na Slovensku v rámci energetického mixu, a najmä na účely vykurovania a chladenia."

V hodnotení Európskej nadácie pre klímu priemerné európske skóre bolo 29 percent, pričom Slovensko získalo spolu s Nemeckom len 12,5 bodu.

 

V októbri 2019 SR predložila dopracovaný Integrovaný národný  Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 2030. Výrazne najhorším je cieľ pre OZE, ktorý si Slovensko stanovilo veľmi neambiciózne a oproti predošlému návrhu, kde podiel OZE bol 18%, v dopracovanom návrhu sa podiel zvýšil len o 1,2% na 19,2%. Cieľ EÚ pre podiel využívania OZE do roku 2030 je oveľa vyšší a to 32%. Návrh tak nenapĺňa ani indikátory EU, podľa ktorých by Slovensko malo do roku 2030 dosiahnuť 24% podiel OZE. Návrh dokonca vyjadruje neistotu dosiahnutia 14% v roku 2020. 

Smerovanie k bezuhlíkovej ekonomike najneskôr do roku 2050 však musí byť i pre SR smerodajným princípom. Ak budeme kráčať i naďalej cestou využívania fosílnych palív, nádej na zastavenie otepľovania našej planéty bez katastrofálnych následkov navždy zhasne. Klimatická zmena sa netýka len mocných štátov, má totiž prívlastok globálna, a teda bez výnimky sa dotkne i Slovenska. A to veľmi rýchlo. Vedci odhadujú, že na nápravu máme už len 10 rokov, preto rok 2030 bude kľúčový a to všetky návrhy a stratégie musia zohľadniť. 

 

 

Prezentácia Ing. Vladimír Stupavský, Česká peleta

TOPlist