skenitde

Vytlačiť

BIOMASA – ŠANCA PRE SLOVENSKO

19. jún 2009 - Konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia od založenia združenia BIOMASA v rámci projektu „BIOMASA – šanca pre Slovensko“, ktorý bol podporený Fondom Živá Energia pri Nadácii Ekopolis, ktorého partnerom je ZSE, a.s.  Rozširovanie a prezentácia skúseností a vedomostí je jednou z najúčinnejších metód získavania nových záujemcov o využívanie biomasy.

BIOMASA, združenie právnických osôb pripravila projekt „BIOMASA – šanca pre Slovensko“, ktorého ciele sú zamerané na podporu využívania biomasy, nakoľko je biomasa na Slovensku najdostupnejšia a existuje aj najviac praktických skúseností z jej efektívneho využívania. BIOMASA, združenie právnických osôb chce dať týmto projektom jasne najavo, že skúsenosti ktoré získalo sú verejne prospešné a preto je jeho povinnosťou o nich informovať.

 

 

Konferencia „BIOMASA – šanca pre Slovensko“ - cieľom tejto konferencie bolo ukázať všetkým záujemcom, že biomasa je veľmi dobrým, stabilným a istým zdrojom energie na vykurovanie rôznych verejných budov i súkromných domácností. Prihlásení účastníci sa dozvedeli informácie o technickej, finančnej i organizačnej stránke, ako môže takýto vykurovací systém fungovať. Poskytli sa im možnosti financovania investičných nákladov i detailné informácie o technike kotlov, ktoré sú na Slovensku najviac rozšírené a poskytujú spoľahlivé a efektívne riešenie vykurovania so zabezpečeným plný servisom. Účastníci konferencie, môžu získané vedomosti ďalej rozširovať.

Prednesené prezentácie jasne ukázali, že BIOMASA za 10 rokov svojej pôsobnosti dosiahla, že využitie obnoviteľných zdrojov energie sa dá realizovať aj v praxi, čoho dôkazom je kompletná úspešná implementácia rozsiahleho projektu „ Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy – ILUBE – Zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom využívania energie z biomasy v severozápadnej časti Slovenska“. Dôslednou a svedomitou prácou všetkých zamestnancov vybudovala fabriku s najväčšou produkciou peliet na Slovensku, ktorá je v prevádzke už 5 rokov a zrekonštruovala 44 kotolní spaľujúcich fosílne paliva na pelety.

 Sprievodnými akciami konferencie boli:

Otvorené dni v kotolniach na pelety“, ktoré prebiehali v termíne od 15. júna do 19. júna 2009. Počas otvorených dní sa uskutočnili prehliadky kotolní na biomasu spolu s odborným výkladom o technológiách spaľujúcich pelety a ich obsluhe vo viacerých kotolniach v regióne Orava, Liptov, Považie a Kysuce. Účastníkom boli v praxi predvedené kotolne v rôznych zariadeniach verejnej správy, ktoré už dlhé roky používajú vykurovací systém na biomasu. Odborný výklad v kotolniach počas otvorených dní zabezpečili jednotliví operátori kotolní podľa príslušného regiónu. Títo operátori majú dlhoročné skúsenosti s obsluhou kotolní na biomasu.
 

Deň otvorených dverí v podniku na výrobu peliet“, ktorý sa konal dňa 19. júna 2009 v Centrálnej spracovateľskej a riadiacej jednotke na výrobu peliet (CPU) v Kysuckom Lieskovci. Deň otvorených dverí v CPU sa začal prezentáciou o výrobe drevených peliet a o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov energie a pokračoval prehliadkou areálu výroby drevných peliet a celou výrobnou linkou.

 Deň otvorených dverí v podniku na výrobu peliet v Kysuckom Lieskovci


Konferencia BIOMASA – šanca pre Slovensko

TOPlist