skenitde

Vytlačiť

BIOMASA - ČISTÁ ENERGIA, 23. – 24. marca 2006

Konferencia sa konala pod záštitou Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom konferencie i súbežného seminára bolo informovať o výsledkoch a skúsenostiach s realizáciou investičného projektu zameraného na využívanie drevných peliet a vytvoriť priestor na prezentáciu skúseností a konkrétnych možností riešenia problémov v oblasti využívania biomasy na Slovensku.


 

PRÍSPEVKY PREDNESENÉ NA KONFERENCII

Osobitná pozornosť bola venovaná najnovším poznatkom vo vykurovaní biomasou, najmä drevnými peletami, skúsenostiam s rekonštrukciou kotolní na pelety ale i iné druhy biomasy, možnostiam produkcie lesnej štiepky a zariadení na jej výrobu. Skúsenosti s využívaním biomasy v Českej republike prezentovalo Regionálne energetické centrum o.p.s., ktoré svojimi aktivitami a konzultačnou činnosťou podporuje znižovanie spotreby primárnych palív a energií, zvyšovanie podielu využívania OZE, čím znižuje negatívne dopady energetiky na životné prostredie. Zároveň boli prezentované i nové projekty a aktivity, prostredníctvom ktorých BIOMASA podporuje informovanosť o rôznych možnostiach využívania biomasy a ich prínosoch.

Druhý deň pokračovalo podujatie v sídle združenia BIOMASA v Kysuckom Lieskovci stretnutím záujemcov a nadšencov pre využívanie energie z biomasy. Účastníci diskutovali o výhodách i problémoch, ktoré môžu vzniknúť pri inštalácii a následnej prevádzke biomasových kotolní. Navštívili tiež kotolňu spaľujúcu drevné pelety a prevádzku výroby drevných peliet.

Počas poduajtia sa uskutočnilo i prvé stretnutie Riadiacej komisie medzinárodného projektu ACCESS - Intenzívny prienik malých biomasových a solárnych technológií, realizovaného v rámci programu Intelligent Energy for Europe.

Na konferencii sa zúčastnilo 120 účastníkov reprezentujúcich rôzne oblasti, od zástupcov regionálnych a miestnych samospráv, ministerstiev, reprezentantov firiem, univerzít, rôznych združení, projektantov vykurovacích systémov i laickej verejnosti. Na seminári druhý deň sa zúčastnilo asi 60 účastníkov.

Významní hostia

  • Katarína Nováková, generálna riaditeľka Sekcie zahraničnej pomoci a záležitostí EU MŽP SR a zároveň Národná projektová riaditeľka projektu implementovaného združením BIOMASA
  • Nato Alhazishvili, zástupkyňa riaditeľa UNDP/Regional Bureau pre Európu a CIS, Regional Support Center v Bratislave
  • Zsuzsanna Kocsis-Kupper, Monitoring Team pre projekty LIFE, financované EÚ
  • Libor Lenža, Regionální energetické centrum, o.p.s. Valašské Meziříčí
  • Pavol Holeštiak, riaditeľ Úradu Žilnského samosprávneho kraja
  • Ján Novák, hlavný štátny radca, Odbor energetiky Ministerstva hospodárstva SR
  • Juraj Hamaš, Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Realizované v rámci projektov:

  • Podpora využívania biomasy v prihraničných regiónoch SR a ČR – Interreg III A SR - ČR
  • Redukcia emisií tvoriacich skleníkový efekt využívaním energie z biomasy na severozápadnom Slovensku – Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy

Intenzívny prienik malých biomasových a solárnych technológií (ACCESS) z Programu Intelligent Energy for Europe


Fotogaléria:

TOPlist