skenitde

Vytlačiť

BIOMASA - ČISTÁ ENERGIA, 17. - 18. septembra 2004

Medzinárodná konferencia sa konala pod záštitou Ministra životného prostredia SR. Pán minister László Miklós sa podujatia osobne zúčastnil. Cieľom podujatia bolo umožniť výmenu skúseností v oblasti znižovania obsahu emisií v ovzduší využívaním biomasy a efektívneho využívania energetických zdrojov, a súčasne upozorniť na možnosti riešenia problémov. Bolo určené odbornej i laickej verejnosti, predstaviteľom samospráv a verejnej správy.

Konferencia bola prezentáciou skúseností vo využívaní biomasy ako obnoviteľného zdroja energie na severozápadnom Slovensku v nadväznosti na realizáciu projektu Integrovaná logistika pre využívanie energie z biomasy - Redukcia emisií spôsobujúcich skleníkový efekt využívaním energie z biomasy na severozápadnom Slovensku.

Príspevky prednášateľov boli venované činnosti združenia Biomasa, praktickým skúsenostiam z realizácie investičných projektov využívania biomasy z pohľadu manažmentu a technologického riešenia, ako i možností ich financovania. Na konferencii bol predstavený aj medzinárodný projekt DISPLAY, orientovaný na zlepšenie informovanosti a praktickú pomoc obciam v oblasti energetickej hospodárnosti budov, ako i možnosti kombinácie biomasy a solárneho tepla.

Súčasťou podujatia bolo Slávnostné otvorenie Centrálnej spracovateľskej a riadiacej jednotky na výrobu drevných peliet v Kysuckom Lieskovci.

Sprievodným podujatím konferencie bola výstava a seminár S ENERGIOU EFEKTÍVNE. Ich cieľom bolo informovať o pripravovaných požiadavkách na vlastníkov budov na Slovensku vyplývajúcich z platnosti smernice, o energetickej náročnosti budov na Slovensku a zároveň prezentovať modely efektívneho využívania energie a možností energetických úspor v domácnostiach, podnikoch  a verejných inštitúciách.

Na výstave sa prezentovali vystavovatelia z oblastí vykurovania, tepelných izolácií, fasádnych zateplovacích a okenných systémov. Návštevníci mali možnosť dozvedieť sa aj o spôsoboch sanácie vlhkého muriva, metódach termovízneho merania, regulačnej technike, pasívnych domoch a tiež o vyžívaní obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie. Vo výstavných priestoroch bolo poskytované aj energetické poradenstvo.

Na všetkých troch podujatiach sa zúčastnili zástupcovia samosprávy, štátnej správy, členovia združenia BIOMASA, odborní a vedeckí pracovníci, široká verejnosť zaujímajúca sa o problematiku využívania biomasy a ďalší hostia zo Slovenska          i zahraničia.

Významní domáci hostia:

Prof. RNDr. László Miklós, DrSc., minister životného prostredia SR

Ing. Katarína Nováková, riaditeľka odboru sektorového koordinátora zahraničnej pomoci MŽP SR a zároveň národná projektová riaditeľka projektu implementovaného združením BIOMASA

Ing. Ľubica Kopčová, generálna riaditeľka Sekcie realizácie environmentálnych programov MŽP SR

Ing. Anton Novotný, generálny riaditeľ sekcie stavebníctva MVRR SR

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. – generálna riaditeľka Slovenskej energetickej agentúry v Bratislave

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., výkonná riaditeľka VVUPS-NOVA, výskumno – vývojového ústavu pozemných stavieb s.r.o.

Jana Simonová, riaditeľka Country Support Team, UNDP Bratislava

Michal Deraj, zástupca programov, UNDP Bratislava

Pavol Ďuriník, PhD. – viceprezident Dexia banka Slovensko, a.s.

Významní zahraniční hostia:

Ben Slay – riaditeľ UNDP/Regional Bureau pre Európu a CIS, Regional Support Center v Bratislave

Marc Lauwers, prezident a predseda predstavenstva DEXIA banka Slovensko a. s.

Gernot Daumann, viceprezident a podpredseda predstavenstva DEXIA banka Slovensko a. s.

Tiziano Papi, riaditeľ Agentúry pre energiu a trvaloudržateľný rozvoj, Forli Cesena, Taliansko

Georg H. Weissler, vedúci projektov DTSW e.V., Nemecko - České a Nemecko – Slovenské hospodárske združenie, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Jiří Zeman, zástupca riaditeľa Strediska pre efektívne využívanie energie, SEVEn, o.p.s.

Praha, Česká republika

Silva Herrmann, zástupkyňa európskeho sekretariátu Klima Bündnis, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Franziska Weinzierl, členka Siete energetických poradcov v Norimbergu, Nemecko

Podujatie organizovala Regionálna agentúra energetického manažmentu  v spolupráci so združením BIOMASA.

Konferencia BIOMASA – čistá energia

Slávnostné otvorenie CPU v Kysuckom Lieskovci

TOPlist