Vytlačiť

Poslanie združenia BIOMASA

Cieľom združenia je:

Hlavným cieľom združenia BIOMASA je prispieť k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy na Slovensku.

 Ďalšie ciele:

  • zúčastňovať sa procesu súvisiaceho s využívaním obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom šírenia informácií a implementácie nových technológií na biomasu, vhodných pre životné prostredie
  • zabezpečiť cenovo prijateľné vykurovanie verejných budov v pôsobnosti členov združenia a súčasne využívať miestne obnoviteľné zdroje energie

Svojimi aktivitami sa združenie BIOMASA snaží informovať a prezentovať racionálne využitie obnoviteľných energetických zdrojov, energetické úspory, vysoký potenciál biomasy na Slovensku a konkrétne aktivity na zníženie znečistenia životného prostredia. Poslaním združenia je tiež mobilizovať menšie komunity, aby si uvedomili, že treba hľadať možnosti efektívneho využívania miestnych zdrojov, samozrejme za podmienky šetrného nakladania s prírodou.

BIOMASA za svoje aktivity v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie získala niekoľko ocenení na národnej a aj medzinárodnej úrovni.
Do budúcnosti plánuje BIOMASA rozšíriť svoju náplň i o kombináciu s inými alternatívnymi zdrojmi. Tak ako v iných krajinách Európy, aj na Slovensku je možné využívanie biomasy kombinovať so solárnou energiou ako doplnkom pre ohrev teplej úžitkovej vody.