skenitde

Vytlačiť

„Národný projekt XI SOP ĽZ - Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových vedomostí a odborných zručností“ Obsluha osobného počítača

thumb_eu_socialny_fond_logo

 

Program: Európsky sociálny fond
Realizácia: Marec 2009 – Apríl 2009
Líder: BIOMASA, združenie právnických osôb

 

Popis a ciele projektu:

Cieľom vzdelávania je zabezpečiť odborný rozvoj účastníkov vzdelávania a zvýšiť ich uplatniteľnosť, vytvoriť elementárne zručnosti v používaní výpočtovej techniky triedy PC v štandardnom prostredí operačného systému WINDOWS s komponentmi kancelárskeho balíka MS OFFICE – Word a Excel, pripraviť kvalifikovaných užívateľov informačných a komunikačných technológií, t.j. práca s PC v rozsahu potrebnom pre zvládnutie bežných aplikačných programov.

Popis projektových aktivít:

  • pripraviť kvalifikovaných užívateľov informačných a komunikačných technológií;
  • práca s PC v rozsahu potrebnom pre zvládnutie bežných aplikačných programov;
  • pripraviť účastníkov na samostatné zvládnutie práce s textovým editorom (vytváranie jednoduchých textových dokumentov, písanie do dokumentu, úprava textu, kopírovanie, presúvanie a vymazanie dokumentu);
  • pripraviť účastníkov na samostatné zvládnutie práce s tabuľkovým editorom (vytváranie, kopírovanie, vymazávanie tabuliek, vytváranie grafov z tabuliek a vkladanie údajov do grafu).

Ciele vzdelávania sa plnili formou prednášok, triedenia poznatkov, riešenia praktických úloh  a audiovizuálnou technikou.

Počas absolvovania vzdelávania sa účastníci naučili samostatne pracovať v programoch MS Word (písanie a jednoduchú úpravu textu pomocou nástrojov) a v MS Excel (práca  s tabuľkovým editorom – základné úkony súvisiace s tvorbou tabuliek a grafov).

Ukončenie projektových aktivít:

Vzdelávací kurz „Obsluha osobného počítača“ bol ukončený praktickou skúškou vykonanou na PC z prednášaných tém. Na základe úspešného absolvovania vzdelávania účastníci získali osvedčenie akreditované  MŠ SR platné  na celom území Slovenskej republiky.

Dotácia projektu:                   16 475,36 EUR

 

 

TOPlist