skenitde

Vytlačiť

Nosný zrealizovaný projekt - Financovanie projektu


lifeEurópske Spoločenstvo, Program LIFE III - Environment

 

Hlavným cieľom Finančného nástroja Európskeho spoločenstva pre životné prostredie - programu LIFE je podporovať aktivity, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie a prispievať tak k implementácii, aktualizácii a rozvoju environmentálnej politiky a legislatívy Spoločenstva.

V rámci EÚ program funguje od roku 1992 a spolufinancuje aktivity v troch podprogramoch: LIFE - Príroda (Nature), LIFE - Životné prostredie (Environment), LIFE - Tretie krajiny (Third countries).

LIFE - Životné prostredie - zameranie programu:

  • podpora pilotných, demonštračných projektov s cieľom preklenúť medzeru medzi výskumom a vývojom a uvedením výsledkov výskumu do praxe a na trh (nie výskum samotný)
  • podpora inovatívnych projektov, pričom inovácia navrhovanej technológie, techniky, metódy alebo prístupu k problematike je chápaná v celoeurópskom meradle

Bližšie informácie o Programe LIFE III môžete nájsť na stránkach MŽP SR.

 

undpRozvojový program OSN - UNDP: Globálny environmentálny fond (GEF)

 

Globálny environmentálny fond je finančným nástrojom štruktúrovaným ako nadácia, ktorý funguje v spolupráci s troma implementačnými agentúrami: UNDP,UNEP a Svetovou bankou s cieľom dosiahnuť globálne zlepšenia v oblasti životného prostredia.

Konkrétne UNDP-GEF podporuje projekty v oblasti: biodiverzita, klimatické zmeny, medzinárodné vody a ozónová diera. Novými oblasťami podpory sú trvalé organické znečistenie a degradácia pôdy.

GEF poskytuje rôzne typy grantov pre projekty v 6 oblastiach. Priame zastúpenie pre environmentalne projekty má UNDP i v Bratislave.

 

mzpMinisterstvo životného prostredia SR


Ministerstvo životného prostredia SR podporilo projekt prostredníctvom Sekcie pre realizáciu environmentálnych programov - SREP - od roku 2005 Enviromentálny fond.

 

kreditRakúsky environmentálny fond


Program Environmentálneho fondu Rakúskeho spolkového ministerstva pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, ochranu životného prostredia a vodné hospodárstvo podporoval projekty v oblasti ochrany ovzdušia a redukcia skleníkových plynov, ktoré môžu mať dopad i na územie Rakúska.

Financovanie sa uskutočňuje prostredníctvom Kommunalkredit Public Consulting, s ktorým má Fond zmluvu.

 

alt Prima banka Slovensko, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s. poskytla na projekt úver vo výške 110 mil. Sk v rámci svojho zamerania sa na financovanie environmentálnych projektov.
Kontakt: Odbor projektového financovania, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Množstvo finančných prostriedkov potrebných na projekt vyplynulo z vypracovanej analýzy uskutočniteľnosti. Rozdelenie zdrojov na realizáciu projektu v rokoch  2003 - 2006 je nasledovné:

Zdroj

Hodnota v mil. Sk

Globálny environmentálny fond (UNDP-GEF) - grant

33,8

Európska komisia z programu LIFE III - grant

41,5

Ministerstvo životného prostredia SR  - dotácia

41,0

Kommunalkredit Public Consulting - grant

25,0

Prima banka Slovensko a. s. – úver

110,0

Členovia združenia BIOMASA – vlastné zdroje

36,1

Spolu

287,4

 

TOPlist