skenitde

Vytlačiť

Pilotný projekt

V roku 2000 boli realizované demonštračné projekty v obci Klokočov a v obci Lúky.

Rekonštrukcie kotolní v Klokočove s výkonom 725 kW a v Lúkach s výkonom 130 kW boli realizované v rámci pilotného projektu: „Projekt regionálneho rozvoja a obnoviteľnej energie“. Tento projekt bol podporený Dánskou agentúrou životného prostredia (DEPA).

Súčasťou rekonštrukcie kotolní boli aj energetické úsporné opatrenia v Základnej škole Klokočov a v Materskej škole Lúky. V Klokočove boli okrem vybudovania nových rozvodov tepla medzi jednotlivými budovami navrhnuté VVÚPS–NOVA, spol. s r.o. Bratislava a zrealizované ďalšie opatrenia energetickej efektivity. Tieto opatrenia zahŕňali tepelnú izoláciu budovy školy, výmenu okien, dverí, rekonštrukciu vnútorného vykurovacieho systému atď. Táto časť bola zabezpečovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Realizácia začala v roku 2000 a prebiehala vo viacerých fázach.

 

Náplň projektu v Klokočove:

 1. klokocov_skolaLikvidácia pôvodnej kotolne s výkonom 660 kW v budove ZŠ Klokočov, vykurujúcej budovu ZŠ, telocvičňu, jedáleň a dve bytovky.
 2. Inštalácia novej kotolne v budove ZŠ, spaľujúcej biomasu s celkovým výkonom 725 kW - začiatok vykurovania v októbri 2000.
 3. Likvidácia pôvodnej kotolne v budove prevádzky Obecného úradu Klokočov s výkonom 250 kW, vykurujúcej budovu obecného úradu a jeho prevádzkárne a jej napojenie do rozvodného systému v decembri 2001.
 4. Vybudovanie novej tepelnej siete medzi jednotlivými budovami napojenými na kotolňu (všetky budovy vykurované pôvodnými kotolňami).
 5. Realizácia opatrení na budove základnej školy vedúcich k energetickým úsporám.

Energetické úspory v budove základnej školy dosiahli až 50 % oproti predchádzajúcemu stavu.

Len staré okná vymenené pri rekonštrukcii budovy za plastové zapríčiňovali podľa meraní VVÚPS - NOVA až 40 % celkového úniku tepla.

 

Celkové náklady na vykurovanie školy klesli približne o polovicu v porovnaní s obdobím pred realizáciou zmeny média a energetických opatrení, z toho asi polovicu možno pripísať prechodu na vykurovanie biomasou a polovicu zatepleniu.

Meranie emisií uskutočnené v kotolni v roku 2001 preukázalo takmer nulové hodnoty oxidov síry. Podstatne klesli oxidy dusíka a oxidu uhoľnatého a výrazne sa zredukovalo množstvo tuhého odpadu a popolčeka v ovzduší. Navyše spaľovaním dreva nevzniká nadbytok oxidu uhličitého.

Účinnosť kotla (2001):

 • 85,22 % - drevná štiepka
 • 90,68 % - drevné brikety

Skúsenosti a výsledky dvojročnej prevádzky uvedených kotolní sú dôkazom, že ciele projektu boli naplnené a slúžia ako výborná praktická ukážka využívania biomasy.

Výsledky a skúsenosti:

 • len komplexný projekt obnovy školy vedie k významným úsporám
 • prínos zo spojenia úsilia viacerých organizácii a projektov
 • 50 % zníženia nákladov na vykurovanie (½ zateplenie a okná, ½ vykurovanie biomasou a regulácie)
 • opatrenia energetických úspor však viedli k prebytku inštalovaného výkonu kotla
 • podstatné zníženie emisií
 • účinnosť a bezproblémovosť prevádzky je priamo závislá od kvality paliva
 • automatická prevádzka

TOPlist