skenitde

Vytlačiť

Výskum drevných peliet – Výskum prírodných aditív zlepšujúcich kvalitatívne vlastnosti drevných peliet

agent_vyskum_rozvoja_logo

Program: APVV – VMSP 2007
Realizácia: Január 2008 – Jún 2008
Líder: BIOMASA, združenie právnických osôb

Štúdia technickej realizovateľnosti je zameraná na výskum prírodných aditív – hlavne živočíšneho tuku, kukurice a vápence, ktoré výrazným spôsobom prispievajú k zlepšeniu kvalitatívnych vlastností drevných peliet vyrábaných v združení BIOMASA. Výskum sa realizoval v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline. Štúdia hľadala najvhodnejšie spôsoby na podporu a využívanie nových obnoviteľných zdrojov energie a čo najefektívnejšieho paliva zvyšujúceho energetický sebestačnosť miestnych obnoviteľných zdrojov energie.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom štúdie bol výskum prírodných aditív (hlavne živočíšneho tuku, kukurice a vápenca) zlepšujúcich kvalitatívne vlastnosti drevných peliet vyrábaných v združení BIOMASA. Výsledky slúžia na podporu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie a hľadanie čo najefektívnejšieho paliva zvyšujúceho energetickú sebestačnosť a využiteľnosť miestnych obnoviteľných zdrojov. Jedná sa hlavne o zvýšenie energetickej hodnoty drevných peliet.

Popis projektových aktivít:

1.etapa – príprava samotného výskumu

-          oslovenie subdodávateľov na dodávky aditív – živočíšny tuk, kukurica, vápenec potrebných na vyrobenie výskumných vzoriek drevných peliet. Počíta s nasledujúcimi subdodávateľmi: VAS, a.s. (Verejná asanačná spoločnosť) Mojšova Lúčka; Poľnonákup Turiec, a.s.; DOLKAM Šuja, a.s.

-          výroba výskumných vzoriek drevných peliet s rôznymi pomermi prírodných aditív na peletizačnej linke BIOMASY

2. etapa – samotný výskum

-          výskum rôznych pomerov prírodných prímesí (živočíšneho tuku, kukurice a vápenca) a overovanie ich vlastností na kvalite peliet

-          výskum energetického potenciálu drevných peliet pre rôzne pomery prírodných prímesí (živočíšneho tuku, kukurice a vápenca) a optimálneho spaľovacieho procesu

-          výskum environmentálnych vlastností drevných peliet pre rôzne pomery prírodných prímesí (živočíšneho tuku, kukurice a vápenca)  – tento výskum sa realizoval súbežne s výskumom optimálneho spaľovacieho procesu na zdroji tepla. Pri environmentálnych vlastnostiach sa sledovala hlavne produkcia CO, NOx, TZL, organický uhlík, SO, dioxíny atď.

 

Na 2. etape výskumu sa podieľala spoluriešiteľská organizácia – Žilinská univerzita, Katedra energetickej techniky, ktorá zabezpečila výskum energetického potenciálu, spaľovacieho procesu a environmentálnych vlastností drevných peliet

3. etapa – vyhodnotenie výsledkov výskumu

-          vyhodnocovanie najvhodnejších pomerov prírodných aditív zlepšujúcich kvalitatívne vlastnosti drevných peliet, ako výhrevnosť, oder peliet, obsah znečisťujúcich látok v popole a podobne.

Rozpočet projektu

Celkový rozpočet:                 659 000 Sk

Dotácia:                              492 000 Sk

TOPlist