skenitde

Vytlačiť

SMAPUDE_LIFE

STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE

Program: LIFE+ 2012

Rozpočet projektu: 1,293,722 €

Realizácia: 01.09.2013–31.08.2016

Predĺženie: 31.08.2017

Smapude_life_logo

logo_LIFE



Projekt SMAPUDE_LIFE bol predĺžený do 31.08.2017

Projekt SMAPUDE_LIFE - Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie (č. INF/SK/000165) mal byť ku dňu 31.08.2016 ukončený. Avšak v apríli 2016 po detailnom vyhodnotení priebežného plnenia indikátorov projektový tím jednohlasne rozhodol, že je nutné požiadať o predĺženie trvania projektu najmä z dôvodov, aby sa naplnili všetky plánované aktivity a indikátory v projekte. Tento stav nastal najmä z dôvodu, že MŽP SR rok a pol zdržiavalo BIOMASU s rozhodnutím o neschválení Žiadosti o spolufinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu bez udania dôvodu. Ďalšie závažné dôvody rozhodnutia požiadať o predĺženie trvania projektu sú: vplyv projektu na širokú verejnosť, predstaviteľov samospráv a súkromného sektora a monitoring redukcie CO2 emisií a využitia biomasy a solárnej energie. BIOMASA požiadala o predĺženie trvania projektu o 12 mesiacov a zároveň podala Žiadosť o zmenu rozpočtu z dôvodu efektívneho vyčerpania všetkých schválených prostriedkov. Predĺženie projektu bolo schválené a dňa 03.08.2016 bol podpísaný Dodatok č. 1 grantovej zmluvy. Žiadosť o zmenu rozpočtu je v procese vyhodnocovania po zaslaní vysvetlení na otázky EK k jednotlivým položkám zmeny rozpočtu. Projektové aktivity na zvýšenie povedomia o využívaní OZE na Slovensku naďalej pokračujú a do konca projektu 31.08.2017 budú zrealizované najmä tie aktivity, ktoré je nutné na splnenie všetkých plánovaných cieľov a výsledkov projektu.
BIOMASA ako neziskové a nevládne združenie obcí, škôl a iných neziskových organizácií zameriava svoju dlhodobú činnosť na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy a solárnych zariadení v koordinácii s efektívnym nakladaním s energiou. Tieto činnosti chce ďalej rozvíjať aj prostredníctvom nového projektu SMAPUDE_LIFE, ktorý je zameraný hlavne na využívanie biomasy a solárnej energie. V tomto projekte si združenie BIOMASA stanovila ťažšiu úlohu, a to výrazne prispieť k využívaniu biomasy a slnečnej energie na celom Slovensku.


BIOMASA použije nové a tie najlepšie skúsenosti v informovanosti a komunikácii s veľkým množstvom cieľových skupín. Je jej záujmom rozšíriť tieto skúsenosti aj do okolitých regiónov a taktiež masívnym pôsobením ďalej rozvíjať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, hlavne biomasy a solárnej energie.

BIOMASA podporí vznik EKOKLASTRA a regionálne styčné body v neziskových organizáciách v záujme masívnej podpory využívania biomasy a solárnej energie na celom Slovensku a v priľahlých regiónoch ďalších krajín. Dobré skúsenosti bude BIOMASA prezentovať a rozširovať na mnohých medzinárodných akciách v záujme ich diseminácie a zabezpečenia prenosu získaných skúseností do iných regiónov a krajin EU.

V projekte bude zrealizované veľké množstvo propagačných aktivít zameraných na najrôznejšie skupiny obyvateľstva.

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia na Slovensku vo využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody.

 
 

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

 

  • zvýšenie efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne využívania rôznych druhov biomasy a solárnej energie v plnom súlade s ochranou životného prostredia na Slovensku,
  • zvýšenie dôvery a povedomia obyvateľov Slovenska v oblasti využívania rôznych druhov biomasy a solárnej energie u špecifických cieľových skupín,
  • sekundárne zníženie emisií CO2,
  • 300 objektov, u ktorých dôjde k zmene palivovej základne z fosílnych palív na biomasu a/alebo solárne kolektory práve pôsobením informačných kampaní predloženého projektu,
  • nárast využitia biomasy a solárnej energie na Slovensku o 5 % ročne,
  • podpora spolupráce organizácií pôsobiacich v oblasti využívania biomasy a solárnej energie, ktorá vyústi do vzniku fungujúceho EKOKLASTRA.


TOPlist