skenitde

Vytlačiť

Využívanie biomasy na vykurovanie, výrobu elektriny a bioplynu - Študijná cesta v Štajersku, 9. – 11. október 2006

BIOMASA, združenie právnických osôb v spolupráci so Štajerskou poľnohospodárskou a lesníckou komorou v Grazi zorganizovali študijnú cestu pod názvom „Využívanie biomasy na vykurovanie, výrobu elektriny a bioplynu“ do Rakúska, do spolkovej krajiny Štajersko, v okolí mesta Graz a do Českej republiky.

Program študijnej cesty

Študijnej cesty sa zúčastnilo 50 účastníkov, medzi nimi zástupcovia samosprávy (starostovia obcí využívajúcich biomasu a zaujímajúcich sa o danú problematiku), Štátnych lesov SR – Stredisko Biomasa, pôsobiace na celom území Slovenska, zástupcovia rôznych vlastníkov lesov a poľnohospodárskych družstiev a manažment a zamestnanci združenia BIOMASA z úseku prevádzky kotolní na biomasu a výrobu peliet.

Účastníci študijnej cesty

Študijná cesta bola podporená z programov Európskej komisie - Intelligent Energy for Europe a Interreg III A v rámci projektov realizovaných združením BIOMASA – „Propagácia využívania poľnohospodárskej a lesnej biomasy na vykurovanie, výrobu elektriny a dopravu“ a „Podpora využívania biomasy v prihraničných regiónoch SR a ČR“.

Cieľom študijnej cesty bolo predstaviť úspešné projekty využívania biomasy v Rakúsku, ktoré patrí v oblasti využívania biomasy medzi lídrov v Európe. Popri vykurovaní drevnou biomasou bolo cieľom predstaviť praktické príklady zmluvnej dodávky tepla na báze biomasy, ktoré sú v Rakúsku veľmi rozšírené.

Podstata zmluvnej dodávky tepla z biomasy spočíva v tom, že miestni vlastníci lesov nielen dodávajú biomasu (najmä drevné štiepky), ale zároveň prevádzkujú centrálnu kotolňu a dodávajú z nej teplo prostredníctvom rozvodov do vybraných budov v obci. Najčastejšie sú vykurované také objekty ako školy, obecné budovy, zdravotnícke a sociálne zariadenia, ale aj rodinné domy. Koneční odberatelia nemajú žiadne starosti s organizáciou a s prevádzkou vykurovacieho systému a majú prakticky to isté pohodlie ako pri zásobovaní z centrálneho zdroja.

V mnohých prípadoch to boli práve vlastníci lesov a poľnohospodári, ktorí aktívne propagovali tento druh kotolní s cieľom vstúpiť na trh s energiou. Cieľom bolo využiť menej kvalitné drevo z ich vlastných lesov a ponúknuť službu s vyššou pridanou hodnotou na zvýšenie vlastných príjmov a zamestnanosti vo vidieckych oblastiach.

Napríklad kotolňa na drevné štiepky v Ratschendorfe, ktorú prevádzkuje 7 miestnych vlastníkov a zároveň dodávateľov štiepky v rámci zmluvnej dodávky, dodáva teplo do 6 budov v obci (základná škola, obecná budova a niekoľko rodinných domov vo vzdialenosti do 200 m). Prevádzkovatelia tohto zariadenia deklarovali až 40 % zníženie nákladov na vykurovanie v porovnaní s nákladmi na vykurovanie ľahkým vykurovacím olejom (čo je v Rakúsku široko využívané palivo na vykurovanie).

Účastníci si tu tiež mohli pozrieť podzemný sklad štiepky a systém jeho napĺňania.

Kotolňa v Rastschendorfe v areáli miestnej školy Bioenergie Hitzendorf

Počas študijnej cesty mohli účastníci spoznať niekoľko miestnych a regionálnych projektov využívania biomasy založených na spolupráci samosprávy a miestnych farmárov a lesníkov podporujúcich využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov, miestnu ekonomiku a zamestnanosť.

Nielen téma vykurovania biomasou však zaujala účastníkov študijnej cesty – k najzaujímavejším momentom patrila návšteva spoločnosti BIOENERGY MURECK, ktorá popri zásobovaní mestečka Mureck teplom, prevádzkuje zariadenia na výrobu bionafty z repky olejnej a použitého stolného oleja, ako aj zariadenia na výrobu bioplynu, z ktorého sa potom vyrába elektrická energia určená pre zásobovanie spomínaného mesta.

V Nahwärme Mureck miestni roľníci a lesníci vyrábajú teplo z drevnej štiepky alebo rôzneho drevného odpadu a zásobujú ním celé mesto. Za povšimnutie stojí fakt, že pred 10 rokmi, keď s vykurovaním drevnými štiepkami v Murecku začínali, boli náklady na vykurovanie o 30 % vyššie ako vykurovanie vykurovacím olejom, dnes je cena o 40 % nižšia.

V SEEG Mureck sa z repky olejnej, použitého stolného oleja a živočíšneho tuku vyrába bionafta.

Vedľajším produktom pri spracovaní repky olejnej sú tzv. výlisky, ktoré sa používajú ako krmivo pri chove ošípaných a iných hospodárskych zvierat. Takto vyrobená bionafta sa v areáli zároveň predáva na vlastnej čerpacej stanici. V roku 2001 bolo združenie SEEG Mureck ocenené prestížnou environmentálnou cenou Energy Globe Award.

V spoločnosti Ökostrom Mureck je vyrábaná tzv. „zelená elektrina“ prostredníctvom zariadenia na výrobu bioplynu. Zdrojmi na výrobu elektriny sú tekuté hnojivo, obnoviteľné rastlinné materiály a vedlajšie produkty vznikajúce pri výrobe bionafty v SEEG Mureck. Aj pri tejto výrobe vznikajú rôzne

vedlajšie produkty, ako je napr. kvalitné hnojivo, ktoré používajú miestni roľníci na prihnojovanie prostredníctvom špeciálnych nádob zabraňujúcich šíreniu nepríjemného zápachu alebo odpadové teplo, ktoré využíva spoločnosť Nahwärme Mureck na vykurovanie mesta.

Vyhnívacie nádrže v Murecku

Všetky tri prevádzky spoločnosti BIOENERGY MURECK sú vzájomne prepojené a vytvárajú tzv. cyklus energie v Murecku, ktorého fungovanie je postavené na myšlienke dokonalého využívania miestnych zdrojov, zvyšovania ich pridanej hodnoty a podpory rozvoja celého regiónu.

Cyklus bioenergie v Murecku

Poslednými zastávkami na spiatočnej ceste boli návšteva firmy HERZ, ktorá je známym výrobcom kotlov na biomasu a návšteva Bioenergetického centra Roštín (pri Uherskom Hradišti), ktoré prevádzkuje 4 MW kotolňu na spaľovanie slamy. Ide o obecnú kotolňu, ktorá dodáva teplo 170 odberateľom (domácnosti a firmy v obci) a do 6 obecných objektov.

Kotly na biomasu vo výrobnej hale Herz Bioenergetické centrum Roštín

TOPlist